Danh sách
Đại lý và nhà phân phối

  • Ghi chú: Luôn luôn có sai số vị trí trên bản đồ so với vị trí thực địa.
  • Vị trí thực địa của NPP-Đại lý ở các khu vực Trực thuộc trung ương có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 5%. Thành phố trực thuộc tỉnh có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 12%.
  • Các vị trí huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, làng có tỷ lệ sai số tối đa trên bản đồ so với thực địa là 20%.
  • Có thể xảy ra khả năng vì lý do khách quan (thiên tai, sự cố, tranh chấp mặt bằng,...) buộc NPP-Đại lý phải di dời sang địa điểm mới làm sai lệch vị trí trên bản đồ so với thực địa.

Distributor
Your nearest dealer