EHP-MIX + BIOZYME-VĐ: Bộ đôi Vi Sinh “ Ức chế phân trắng- Đào thải EHP”

EHP-MIX + BIOZYME-VĐ: Bộ đôi Vi Sinh ức chế phân trắng hiệu quả

Đặc biệt điều trị được trường hợp ruột đỏ, ruột lỏng, ruột viêm ruột trống