IODINE NO.1: DIỆT KHUẨN NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT

  • Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi,
  • Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.